Statut Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA BRACTWO STRZELECKIE SALWA

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę BRACTWO STRZELECKIE SALWA i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.
§ 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (dz.u. nr 20, poz. 104, zm. dz.u. nr 14, poz. 87) i posiada osobowość prawną.
§ 3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
§ 4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedziba mieści się w m. Wołomin.
§ 5. Stowarzyszenie ustanawia własne godło, sztandar i pieczęcie, oraz jednolity ubiór z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

Rozdział 2
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 6. Celami Stowarzyszenia są:
1) zaspakajanie zainteresowań Członków Stowarzyszenia w zakresie budowy i posługiwania się bronią palną oraz uprawiania sportów strzeleckich,
2) rozwijanie zainteresowań w zakresie historii polskiego oręża, barwy i znaku,
3) nawiązywanie w swej działalności do najlepszych polskich tradycji sportów strzeleckich i obronnych,
4) dodatkowa działalność w innych dziedzinach sportowych uzupełniających przygotowanie sportowo obronne a w szczególności w sportach ekstremalnych, dla których mogą być tworzone wyodrębnione sekcje, również młodzieżowe,
5)działalność związana z promocją obronności i bezpieczeństwa państwa.

§7. Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez:
1) kształtowanie i doskonalenie umiejętności strzeleckich Członków Stowarzyszenia,
2) tworzenie warunków do zaspakajania zainteresowań Członków Stowarzyszenia w zakresie określonym przez statut,
3) wydawanie pism, książek, ulotek i innego rodzaju działalność wydawnicza w zakresie określonym statutem,
4) prowadzenie wykładów, ćwiczeń, kursów obozów w zakresie samoobrony i posługiwania się bronią palną,
5) współdziałanie z organami państwowymi i samorządowymi w zakresie realizacji celów statutu Stowarzyszenia i współpraca w realizacji zadań publicznych,
6) utrzymywanie kontaktów z innymi stowarzyszeniami o podobnych lub zbliżonych celach działania w kraju i zagranicą,
7) propagowanie swej działalności.

Rozdział 3
SPOSÓB NABYWANIA I UTRATY CZŁONKOSTWA STOWARZYSZENIA ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§ 8. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych o nieposzlakowanej opinii i po uzyskaniu rekomendacji dwóch Członków Stowarzyszenia, oraz mające ukończone 18 lat za wyjątkiem sekcji młodzieżowej.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) honorowych,
c) wspierających.

§9.1. Członków zwyczajnych przyjmuje się na podstawie deklaracji o przystąpieniu, zawierającej zobowiązanie do przestrzegania obowiązków Członka Stowarzyszenia.
2. Status Członka zwyczajnego nadaje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek co najmniej jednego członka.
3. Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia,
c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności,
d) korzystać z urządzeń i sprzętu Stowarzyszenia wg zasad ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia,
e) nosić ubiór i odznaki organizacyjne na zasadach ustalonych przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
4. Członek zwyczajny jest zobowiązany:
a) przestrzegać postanowień statutu, oraz stosować się do uchwał i zarządzeń Stowarzyszenia,
b) brać udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
c) opłacać regularnie składki członkowskie.
§ 10. 1. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek
Zarządu.
2. Tytuł członka honorowego może być nadany osobom będącymi członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia, a także innym osobom, jako najwyższa forma uznania za ich zasługi dla Stowarzyszenia.
3. Osoby którym nadano tytuł członka honorowego, otrzymują dyplom nadania członkostwa honorowego.
4. Członek honorowy ma prawo:
a) uczestniczyć w zebraniach i zabierać głos w dyskusji,
b) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności,
c) brać udział w realizacji zadań i celów statutowych Stowarzyszenia,
d) korzystać z urządzeń i sprzętu Stowarzyszenia wg obowiązujących zasad,
e) nosić ubiór i odznaki organizacyjne Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
5. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§11.1. Członkami wspierającymi są osoby fizyczne, oraz prawne zainteresowane merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, które deklarują wspomaganie działalności poprzez wnoszenie kwot pieniężnych lub wspomagają działalność Stowarzyszenia w inny sposób.
2. Członkowie wspierający są przyjmowani przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie indywidualnej deklaracji.
3. Członkowi wspierającemu przysługują takie same prawa, jak członkowi honorowemu określone w §10 ust.4.
4. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 12. 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) śmierci członka,
b) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie Zarządowi,
c) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
d) pozbawienia praw publicznych lub ubezwłasnowolnienie prawomocnym wyrokiem sądu w sprawie karnej.
2. Zarząd może pozbawić członkostwa przez:
a) skreślenie z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z
opłacaniem składek członkowskich ponad 3 miesiące,
b) wykluczenie ze stowarzyszenia za:
·        nieprzestrzeganie postanowień Statutu, uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia,
·        działanie na szkodę Stowarzyszenia,
·        skazanie prawomocnym wyrokiem sądu.
3. Od uchwał Zarządu pozbawiających członkostwa zgodnie z ust.2 przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia, które należy wnieść za pośrednictwem Zarządu najpóźniej 14 dni po otrzymaniu powiadomienia i uregulowaniu wszelkich zaległości. Uchwałę Zarządu pozbawiającą członkostwa Walne Zgromadzenie może uchylić uchwałą podjętą w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, większością 2/3 głosów. Uchwała Walnego Zgromadzenia pozbawiającą członkostwa jest ostateczna.
4. Do czasu rozpatrzenia wniesionego odwołania, o którym mowa w ust.3. przez Walne Zgromadzenie uchwała Zarządu o wykluczeniu Członka Stowarzyszenia powoduje zawieszenie jego praw członkowskich, wymienionych w § 9 ust.3 statutu.

Rozdział 4
WŁADZE STOWARZYSZENIA, TRYB DOKONYWANIA ICH WYBORU, UZUPEŁNIANIE SKŁADU, KOMPETENCJE

§ 13. 1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Organem kontrolnym jest Komisja Rewizyjna.
3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej jest jednoczesna i trwa 3 lata. Dokooptowanie i wybory uzupełniające do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej nie powoduje zmiany terminu upływu bieżącej kadencji. Natomiast zmiana całego składu jednego z wyżej wymienionych organów powoduje zakończenie kadencji obu tych organów.

§ 14. 1. Najwyższym organem uchwałodawczym Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. W okresie międzyzjazdowym rolę organu uchwałodawczego spełnia Zarząd jako organ wykonawczo-zarządzający.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku.
4. O terminie, miejscu oraz proponowanym porządku dziennym obrad Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia oraz inne osoby co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd zwołuje:
a) własnej inicjatywy,
b) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych,
c) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w ciągu 30 dni od daty złożenia pisemnego wniosku (za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w §15., ust.7.) i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane.
7. Walne Zgromadzenie posiada następujące kompetencje:
a) uchwala główne kierunki działalności merytorycznej i finansowej,
b) powołuje i odwołuje członków Komisji Rewizyjnej
c) powołuje i odwołuje członków Zarządu,
d) rozlicza Zarząd z jego działalności statutowej udzielając mu absolutorium nie udzielenie absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem Zarządu,
e) rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu,
f) uchwala regulaminy wewnętrzne,
g) podejmuje uchwały w sprawach zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia,
h) ustala wysokość składek członkowskich na dany rok kalendarzowy,
i) nadaje tytuł członka honorowego,
j) powołuje Sąd Koleżeński, dla którego zatwierdza Regulamin Pracy, oraz Kodeks Honorowy, na podstawie którego rozstrzygane są wszelkie kwestie sporne wynikające z działalności.
8. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych.

§ 15. 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym,
2. Zarząd wybiera spośród siebie prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes, zawiadamiając o posiedzeniu co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia członków Zarządu oraz inne osoby.
5. O terminie posiedzenia Zarządu każdorazowo powiadamia się członków Komisji Rewizyjnej.
6. W przypadku ustąpienia jednego, lub dwóch członków Zarządu, na najbliższym Walnym Zgromadzeniu przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie określonym w §21., ust.1, p.2.
7. W przypadku ustąpienia więcej niż 2 członków Zarządu, pozostali jego członkowie zobowiązani są zwołać w terminie 14 dni od wystąpienia przeszkody uniemożliwiającej wykonywania statutowych obowiązków Zarządu Nadzwyczajne Walne Zgromadzeni celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
8. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej 3 jego członków w tym prezesa lub wiceprezesa, za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w ust.7.

§ 16. 1. Zarząd kieruje pracą Stowarzyszenia i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zgromadzeniem.
2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy:
a) działanie w imieniu Stowarzyszenia na zewnątrz,
c) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
d) ustalanie wytycznych i programu działania Stowarzyszenia,
e) sporządzanie sprawozdań budżetowych i bilansowych z działalności,
f) gospodarowanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia w granicach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
h) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków.

§ 17. 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

§ 18. 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy co najmniej raz w roku skontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia pod względem zgodności z obowiązującym prawem, statutem i programem działania, oraz kontrola działalności gospodarki majątkiem Stowarzyszenia pod względem celowości i legalności.
2. Komisja Rewizyjna przedstawia Zarządowi wnioski i zalecenia pokontrolne i składa przed Walnym Zgromadzeniem sprawozdanie z wyników swej działalności, oraz przedstawia wnioski w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

§ 19. 1. W przypadkach szczególnej wagi Komisja Rewizyjna może wystąpić do Zarządu z pisemnym wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Do podjęcia wniosku, o którym mowa w ust.1. jest wymagana większość 2/3 głosów w obecności całości składu Komisji Rewizyjnej.
3. W przypadku ustąpienia kilku lub wszystkich członków Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepis §21., ust.1., lit b).
4. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały jedynie w pełnym składzie, zwykłą większością głosów.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział 5
SPOSÓB REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA ORAZ WAŻNOŚĆ JEGO UCHWAŁ

§ 20. 1. Wszystkie uchwały Zarządu, jeżeli statut nie stanowi inaczej, w tym związane z reprezentowaniem Stowarzyszenia na zewnątrz, podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 3 jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
2. W przypadku równej ilości głosów /przy pełnym składzie Zarządu/ decyduje głos Prezesa.
3. Reprezentantem Stowarzyszenia na zewnątrz jest Prezes, lub upoważniony przez Niego członek Zarządu.

§ 21. Wszystkie sprawy poruszane na posiedzeniach Walnego Zgromadzenia rozstrzyga głosowanie jawne zwykłą większością głosów z wyjątkami:
a) zmiany statutu, lub rozwiązania Stowarzyszenia, które wymagają większości 2/3 głosów.
b) wyborów do władz Stowarzyszenia, których dokonuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
c) uchylania uchwał Zarządu w przedmiocie skreślenia, lub wykluczenia członków, które wymagają większości 2/3 głosów.
Rozdział 6
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA ORAZ USTALANIE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

§ 22. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Na fundusze składają się:
a) wpływy ze składek członkowskich,
b) dotacje, darowizny, zapisy,
c) dochody z działalności statutowej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 23. 1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub inny upoważniony członek Zarządu i Skarbnik.
2. Do ważności pism i dokumentów dotyczących zobowiązań finansowych Stowarzyszenia niezbędne są trzy podpisy: prezesa lub wiceprezesa, skarbnika oraz jednego z pozostałych członków Zarządu.
§ 24. Wysokość składek członkowskich za dany rok kalendarzowy ustanawia Walne Zgromadzenie.

Rozdział 7
ZMIANA STATUTU l ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 25. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów.

§ 26. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.